วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นายธรรมรัฐ  เตียนสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลขนุน
นายชยพล  เสนาภักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเสถียร  ไม้สูงดี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางสาธิยา  คำขาว  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

กิจกรรม/ผลงานเด่น

อนามัยโรงเรียน 2556


 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

เป็นสถานบริการที่มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่ดี คนมีมาตรฐานงานมีคุณภาพประชาชนเข้าถึงด้วย ความมั่นใจ ชุมชนมีส่วนร่วม
 
ค่านิยม  

คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ

 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพที่ดี  มีคุณภาพแบบองค์รวม   ประชาชนมั่นใจในบริการ  ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการพัฒนาระบบ  บริการจัดการสุขภาพประชาขน

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สร้างความเข็มแข็ง     ภาคประชาชนให้เข้าใจสิทธิ หน้าที่และการสร้างสุขภาวะที่ดีมีสุขและ
พอเพียง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นเลิศ    บนพื้นฐานธรรมาภิบาลขององค์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรที่เข็มแข็ง

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพบริการที่ดีและยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล