วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

เป็นสถานบริการที่มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่ดี คนมีมาตรฐานงานมีคุณภาพประชาชนเข้าถึงด้วย ความมั่นใจ ชุมชนมีส่วนร่วม
 
ค่านิยม  

คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ

 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพที่ดี  มีคุณภาพแบบองค์รวม   ประชาชนมั่นใจในบริการ  ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการพัฒนาระบบ  บริการจัดการสุขภาพประชาขน

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สร้างความเข็มแข็ง     ภาคประชาชนให้เข้าใจสิทธิ หน้าที่และการสร้างสุขภาวะที่ดีมีสุขและ
พอเพียง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นเลิศ    บนพื้นฐานธรรมาภิบาลขององค์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรที่เข็มแข็ง

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพบริการที่ดีและยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น